Törvény

Fogalmi szótár » szócikk: törvény

TÖRVÉNY – valamely hatóság rendelkezése, amely engedelmesség esetén előnyös, megszegése esetén büntetéssel jár.

A törvény fogalma a Bibliában

A törvény Isten rendje a világban; Istennek a teremtett világban és a Bibliában kijelentett akarata.

Isten alapította meg a természeti törvényeket, és az emberiségre vonatkozó törvényeket. Isten törvénye igazságos és szent. Helyesen értelmezve Istennek az egyénre, a családra, az egyházra, a társadalmi szervezetekre, és az államigazgatási szervekre vonatkozó törvényei nincsenek egymással ellentétben. A legnagyobb szabadság Isten törvényes keretein belül van, akár a természetről, akár az emberi szervezetekről van szó. Isten törvényei megszegésének mindig pusztulás, betegség, sérülés és végső soron halál a természetes következménye. A Bibliában a törvény szinonímái: Isten intése, Isten útjai, parancs, rendelkezés, utasítás, ítélet, igazságos ítélet, ige, Isten döntései, lábam előtt mécses, ösvényem világossága, stb. (ld. 119. Zsoltár)

Legáltalánosabb alakjában a törvényt Isten a lelkiismeretbe írta bele, úgyhogy az ember akaratlanul is lelkiismerete szerint gondolkodik és ítél (Róma 2:14).

A törvény másik kijelentési formája a Mózesnek adott írott törvény (a “Tízparancsolat”), mely tételekben rögzíti Isten rendjét, míg a lelkiismeret állandóan mozgó és alkalmazkodó összhang az isteni renddel.

Isten rendjének megbontása, Isten törvényének megszegése bűn. Mind a lelkiismeret, mind Mózes törvénye (a Tízparancsolat) vádirattá vált az ember ellen, aki azt megszegte.

Jézus volt az egyetlen ember, aki képes volt Isten törvénye szerint élni. Ő helyettünk is engedelmeskedett az Atyának – ezért van az, hogy Hozzá csatlakozva lehetünk mi is Isten gyermekei. Csak Krisztusnak a kereszten elszenvedett helyettes áldozata tud bennünket a törvény itélete alól megszabadítani:

Róma 8:1-11
“Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaival. A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által.”

A törvény fogalmának meghatározása a magyar kormányzati portál fogalomtárában:
A törvény a jogszabályok hierarchiájában a legfőbb jogszabályt jelenti az alkotmány után. Törvényt csak az adott állam törvényhozása alkothat, módosíthat vagy helyezhet hatályon kívül.