Krisztus

Fogalmak szótára » szócikk: Krisztus

A görög Khrisztosz szó nem tulajdonnév, hanem a názáreti Jézus méltóságát, hivatását jelöli, jelentése: a felkent, a messiás (héberül masiach).

  • a héber Masiach szó jelentése: felkent, messiás, azaz megváltó;
  • a héber szó görög fordítása pedig: Khrisztosz.


“Jézus Krisztus” jelentése tehát:
Jézus, a Messiás; vagy a Messiás Jézus.

A “Krisztus” tehát nem Jézus másik neve, hanem a “címe”. Annyit jelent: a megigért igazságos király, és Isten Fia, aki áldozatul adta magát, hogy megfizessen menyasszonya, az egyház bűneiért.

Lukács 4:18-19, Ézsaiás 11:2, Máté 3:16-17

“Ő [Krisztus] a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn. 18Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe elé.

Mert benne lakik az istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak.”
– Kolossé 1:15-22, 2:9-10

Jézus Krisztus Isten második személye, a Szentháromság második személye, Isten Fia.