Teológia

Fogalmak szótára » szócikk: teológia

TEOLÓGIA = hittudomány; Istennel, az Istennel kapcsolatos felfogásokkal, nézetekkel és látásmódokkal foglalkozó tudományág, Istenről szóló bibliai tanítás. Itt a teológia kifejezés alatt kifejezetten a keresztény teológiát értjük.

A teológia kifejezés egy szóösszetétel: a görög theosz (Isten, istenség) és logosz (beszéd, szó, tanítás) szavak alkotják.

Istenről mindenkinek vannak gondolatai. Az Istennel kapcsolatos gondolkodás határozott nyomot hagyott az emberiség történetében: épp úgy alakította és formálta a történelem globális, vagy egész társadalmakra ható eseményeit, mint ahogyan markáns szerepe van az egyes emberek személyes életének színterében is. Bárkit vagy bármit is értünk Isten személye alatt, az Istennel kapcsolatos gondolatok “mindenhol ott vannak”, személye tehát megkerülhetetlen és szükséges eleme az emberiség kollektív tudatának és az egyes ember világképének.

Ha valaki az Istennel kapcsolatos felfogásokkal, nézetekkel és látásmódokkal kíván foglalkozni, mindenféleképpen értékes lehet ha gondolkodásában rendszerbe szedi az egyes elemeket. Ez a rendszer a rendszeres teológia.

A teológia területei:

  1. Bibliai teológia (szentírástudomány, írásmagyarázat) és segédtudományai (pl. izagógikaexegetika, hermeneutika, bibliai nyelvek)
  2. Rendszeres (szisztematikus) teológia és segédtudományai (pl. dogmatika, etika, ekkléziológia, prolegomena)
  3. Történeti teológia (pl. dogmatörténet, patrisztika, és egyetemes, felekezeti, vagy magyar egyháztörténet)
  4. Gyakorlati (alkalmazott) teológia és sedégtudományai (pl. homiletika, katechetika, missziológia, poimenika, liturgika, egyházjog)
  5. Filozófiai vagy bölcseleti teológia vagy hittudomány (pl. vallásfilozófia, teodicea, apologetika).

A teológia minden embert érintő kérdéseiről: A Mindennapok Teológiája
_____________
Források:

Alister McGrath: Bevezetés a teológiába (Osiris kiadó, Budapest, 2002)
Charles C. Ryrie: Teológiai alapismeretek (KIA, Budapest, 1996)
Robert Duncan Culver: Bibliai, történeti és rendszeres keresztény teológia (KIA, Budapest, 2010)
www.apologia.hu
Sitku Tibor: Prolegomena c. tanulmánya (pdf)