Isten dicsősége

A Mindennapok Teológiája » 2. Mit akar Isten? » 2.2 Isten dicsősége

isten önmagát kiöntő dicsőségeIsten dicsőségének, önmagát kiöntő jelenlétének jelentősége az életünkben és a lelkigondozásban

Isten lángol a saját dicsőségéért! Mit jelent Isten dicsősége? Isten dicsőségének számunkra is érzékelhető része “másik-központú”, önmagát kiöntő személyisége: Isten maga a szeretet.

1. Mit jelent Isten dicsősége?

Egyházi körökben csak úgy röpködnek a homályos fogalmak, és bele is vesznek a magasztos ködbe. Sokszor elhangzik, hogy “bűn”. De ki tudja pontosan megmondani, hogy mi az? Hallani néhány hasonlatot, pl. “célt téveszteni”… De ez mit változtat a mindennapi életünkön? A “dicsőség” is ilyen kifejezés.

Az Ószövetség héber KABOD szava valaminek a fizikai súlyát, mennyiségét jelenti; azt, hogy valaki “fontos”, azaz sokat nyom a latban. Jelenti egy fontos személy gazdagságát, jó hírnevét, tiszteletre méltó mivoltát is.

Az Újszövetség görög DOXA szavának jelentése méltóság, tisztelet, dicséret, imádat. A doxa szó gyökere (dokeo) azt jelenti: gondolkozni, felismerni; így a dicsőség elismerő véleményt is kifejez, tehát jó hírnevet, tiszteletre méltóságot, tökéletességet.

dicsőség (görög: DOXA; héber: KABOD) = fontosság, súly

Isten dicsősége tehát úgy is felfogható, mint személyiségének “súlya”, “fontossága”, “méltósága”.

Van testtömegünk, tehát súlyunk is van; súlyunk abban is megnyilvánul, hogy nyomást gyakorlunk a mérlegre. Testünk tömege a súlyunkban nyer kifejezést, a nyomás formájában, melyet a mérlegre gyakorlunk.

A nap és a csillagok fényét is szokták glóriának, azaz dicsőségnek nevezni, pedig fényük a belsejükben zajló nukleáris fúzió jele. (A fúzió a nukleáris energia azon formája, ami a csillagok energiáját biztosítja. A nap energiájának lényegét, a nukleáris fúziót teljes valójában nem tudjuk érzékelni. De érzékelhető módon is megnyilvánul: fény és meleg formájában.

Ilyen a “dicsőség” is: Isten minden tulajdonságát egyesíti, és számunkra teljes valójában felfoghatatlan; Isten “súlya”, amely ad intra, számunkra titok marad. De Isten dicsősége külső ad extra megnyilvánulásait a teremtett világ is érzékelni tudja.

Isten dicsősége tehát egyszerre tulajdonságainak összessége, amely előttünk rejtve marad (titok, misztérium), és tulajdonságainak megnyilatkozása is, amelyet mi is érzékelhetünk.

Ő az Alfa és Ómega, a kezdet, minden létező forrása és teremtője; és Ő a vég is, minden létező oka és célja.

“Bizony, tőle, általa és érte van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen.”
– Róma 11:36

Isten dicsőségének számunkra is érzékelhető, ilyen értelemben legfontosabb része “másik-központú”, önmagát kiöntő személyisége: Isten maga a szeretet.

Dicsősége Isten legmélyebb szívügye is. Csak úgy lángol saját dicsőségéért:

“Csak nevemért tűrtem ilyen sokáig, dicsőségemért fékeztem magam, és nem pusztítottalak el.
De megolvasztottalak, mint az ezüstöt, megpróbáltalak a nyomorúság kohójában.
Önmagamért, önmagamért cselekszem, hogy engedhetném, hogy gyalázzanak? Nem adom másnak dicsőségemet!”
– Ézsaiás 48:9-11

2. Az ember legnagyobb baja

Pál apostol azt írja, hogy kivétel nélkül “mindenki híjával van Isten dicsőségének” (Róma 3:23).

Mit jelent ez?

Amikor a Bibliát olvassuk, kapcsolatban kell gondolkoznunk, mert Isten kapcsolat; ami pedig belőlünk hiányzik, az Isten kapcsolatban megnyilvánuló dicsősége. Ez az, aminek Pál szerint a “híjával” vagyunk, és aminek hiánya erkölcsi hiánybetegségünket, végtelen önközpontúságunkat, és az ebből következő bűnös cselekedeteinket okozza.

3. Isten dicsősége és Mózes

Mózes felismeri megbízatására való alkalmatlanságát. Azt kéri Istentől: “ismertesd meg velem a te utadat!” (2Mózes 33:13). Vajon mi, amikor tanácstalannak és feladatunkra alkalmatlannak érezzük magunkat, hányszor keresünk elveket?

De “Az ÚR így felelt: Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek?” (2Mózes 33:13) Isten nem tanácsot ad, nem alapelveket fogalmaz meg, hanem a jelenlétét ajánlja fel Mózesnek.

Jelenlét. Együttlét. Aki szereti az alliterációt: együttlét az elvek előtt! Az elveket az együttlét tölti meg erővel; egy jó lelkigondozói beszélgetés alkalmával például.

Tudom-e, hogy mit jelent együtt lenni valakivel? Mit jelent ténylegesen jelen lenni az életében? Mi akadályoz meg abban, hogy jelen legyek mások életében, mint Jézus?

Félek, hogy nem fogom tudni, mit mondjak, vagy mit kellene tennem? A félelmet az önvédelem, az önérdek vezérli; ha elfordulok tőle, szabad leszek. A Lélek felszabadulva kiárad belőlem a másik emberre, és épül Isten Országa.

Isten újra meg újra ugyanazt ígéri azoknak, akiket országa építésére hív: hogy velünk lesz! Ezt bizonyította először Jézus eljövetele (Jézus a megígért Immanuel = Isten velünk van). És ezt bizonyítja ma is Isten Lelkének meg nem szűnő élete bennünk.

Isten jelenléte, jósága és dicsősége szinonim fogalmak. Mózesnek másnap megmutatta Isten (ld. 2Mózes 4), hogy mit jelent dicsősége: részvételt, és kegyelmet; türelmet, megbocsátást… és szenvedélyes hűséget.

4. Az ember legnagyobb baja – újra

“Nincs különbség:
mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.”
– Róma 3:23

Isten teljes dicsőségében senki más nem részesül:

“Én vagyok az ÚR, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak.”
– Ézsaiás 42:8

De Jézus imádságából kiderül, hogy dicsőségének egy részébe meghívást kaptunk:

“Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk:
én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.”
– János 17:22

“Én őbennük és te énbennem…” Jézus kapcsolatot kifejező szavakkal határozza meg Isten számunkra is érzékelhető dicsőségét.

A dicsőség, amelynek az ember “híjával van”: a mások életében való részvétel. Helyette oktatunk és ítélkezünk. Isten dicsősége, amelynek “híjával vagyunk”: a jóhiszeműség. Helyette vádolunk és megbélyegzünk másokat. Nehezünkre esik a megbocsátás; mindent megteszünk, hogy nekünk legyen igazunk; a rossz dolgokért másokat hibáztatunk, és azt kívánjuk, hogy ők bűnhődjenek. Nehezünkre esik a hűség, a kitartás egymás mellett; menekülünk attól, aki fájdalmat okoz. Kicsinyesek vagyunk ott, ahol Isten nagylelkű.

5. Önzés-e Istentől, hogy ennyire fontos neki a saját dicsősége?

  • Isten nem az, aki behajt és elvesz; semmire nincs szüksége tőlünk.
  • Ő az, aki meghív, hogy osztozzunk a dicsőségében. Nem olyan, mint mi vagyunk.
  • Istenből mindig kifelé áramlik az élet. Mint a hegyi forrás, megállás nélkül ömlik.

isten önmagát kiöntő dicsősége

6. Lelki egészségünk kulcsa, hogy elismerjük Isten dicsőségét

Isten imádása lelki egészségünk záloga. Táplálja és élteti a lelkünket. Ha Őt szolgáljuk, azt tesszük, amire teremtve vagyunk. Jézus mondta:

“Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját.”
– János 4:34

Kapcsolódó:
A “fej” az, akiből továbbömlik a szeretet

__________
Források:
– Dr. Larry Crabb’s School for Spiritual Direction (SSD 2012) – saját jegyzet
– Kent Denlinger: The Seven Questions of Spiritual Theology – jegyzet