Egy testté lesznek

egy testté lesznekTEREMTÉS KÖNYVE · Kezdetben · 13. rész

Isten Évát arra teremtette, hogy Ádám segítőtársa (EZER) legyen. Ezt a szót a Biblia máshol Istenre használja – a segítőtárs szerep tehát nem jelenti azt, hogy a nő a férfinél valamivel kevesebb.

A bibliai eggyé válás sem valami megkisebbítő, lealacsonyító dolog. A két külön személy nem veszíti el megkülönböztető jegyeit az egyesülésben. Sőt, az egyesülés őrzi meg és tartja fenn különbözőségüket. A nemiség a különböző nemek létének köszönhető.

Ádám Évához való viszonyát eddig háromféle fázisban láthattuk: Isten a segítőtársat neki teremtette, sőt egyenesen belőle; majd hozzá vezette. A teremtés nagy művének beteljesülése pedig az egyesülés: nemcsak neki, belőle és hozzá, hanem benne.

Az ember teremtésének dicsőséges beteljesülése: a férfi és a nő végül egy testté lesznek.

“Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.”
– 1Mózes 1:27

“Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.”
– 1Mózes 2:24

Az “egy testté” kifejezésben szereplő “egy” ugyanannak a héber szónak a fordítása (ECHÁD), amely a Tóra Semá-imájában szerepel:

“Semá Jiszráél Adonáj Elohénu Adonáj Echád.”
“Halljad Izráel, az Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló egy.”
– 5Mózes 6:4 (IMIT)

Az ÚR, a mi Istenünk egy. Echád. És lesznek egy testté. ECHÁDDÁ.

A héber gondolkodástól idegen a parancsuralmi hierarchia (alá-fölérendelt viszony). A Biblia világképétől is. Jézus és a Szentlélek nem alárendeltje az Atyának, hanem önmagukat rendelik alá Neki; Éva pedig nem alárendeltje Ádámnak, hanem (mint azt később látni fogjuk) önmagát rendeli alá neki. A férfi és a nő egyenlő értékkel és méltósággal rendelkezik. A hierarchikus gondolkodást sokkal később, a görögöktől vette át a mai nyugati kultúra és bibliaértelmezés. Nem a Biblia, hanem a görög filozófia hatására hierarchikus és patriarchális a mai konzervatív, egyházi családmodell. A nők elnyomásával járó férfiuralom (de a nemek egyformasága, a szerepek felcserélhetősége is) idegen a bibliai világképtől és a jézusi lelkülettől.

Az ECHÁD, a bibliai egység nem követeli cserébe a különbözőség feladását, sőt! Olyan egység ez, amelynek mély különbözőség az alapja, és amely nem is oldja fel a különbözőséget. A férfi és nő egyesülése, a házasság egysége nem az egyformaság, hanem a meghittség és a szeretet egysége. Férfi és nő, férj és feleség tehát nem egymásnak alárendelt viszonyban, hanem egységben vannak egymással. A jézusi családi légkörre így nem az egymáson való uralkodás, nem is egymás kihasználása, hanem az ECHÁD, a kegyelem, és egymás különbözőségének elfogadó tisztelete jellemző.

A bibliai egységben bőven van hely különböző személyiségek számára – Isten különböző Személyeinek számára is, akik öröktől fogva egyek szeretetben. Isten egysége (ECHÁD) olyan egység, amely kiemeli és fenntartja a különböző személyek izgalmas és gyönyörű különbözőségét, és eltérő szerepét. Isten egy, mert Isten szeretet. És Isten szeretet, mert három személy, akik egyek szeretetben (ld. Szentháromság). Ha egyszemélyű egyeduralkodó istenség volna, nem lehetne szeretet. Ádám és Éva egysége Isten egységéről is szól.

És, ami még személyesen ránk vonatkozik: Ádám és Éva egysége arról is szól, hogy egyek lehetünk Krisztussal. Érdekes Pál apostol hozzáfűzött mondata, amikor a házasságról írva az 1Mózes 2:24-et idézi:

“A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.
Nagy titok [rejtély, misztérium] ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom.”
– Efezus 5:31-32

Krisztussal egy testté lenni nem puszta erkölcsi együvé tartozás. Nemcsak azt jelenti, hogy etikai nézeteinket és gyakorlatunkat Őhozzá igazítjuk. Egy testté lenni szövetséges hűség. Az ECHÁD olyan egyesülés, amely az egyéniséget nem megszünteti, hanem kiemeli. Olyan egység, amelyben a különbözők gyönyörködnek egymásban. A szeretet egysége. Lételemünk egysége.

Akik Jézushoz tartoznak, egyek vele. Testének tagjai. Csontjából való csont, testéből való test. Mi vagyunk a test, és ő a Fej. Olyan közel vagyunk, hogy már benne vagyunk, Ő pedig mibennünk. Nincs ennél közelebb.

A kapcsolatunk nemcsak annyiból áll, hogy kedvel minket és megvéd. Nem is csak abból, hogy Isten gyermekeiként osztozunk Jézus kiváltságaiban – bár már ez is elég elképesztő. De mi egyenesen Benne vagyunk: Vele vagyunk körülvéve, Benne vagyunk elrejtve, teljesen – most és mindörökké.

Folytatás: Meztelenek voltak, de nem szégyellték magukat

Kezdetben… Ószövetség sorozat

Kapcsolódó:
ECHÁD – az egység fogalma
A nemek különbözőségét jelölő bibliai szavak: IS, ISSÁ, ZAKAR, NEQEBÁ
Csontomból való csont
Ragaszkodik feleségéhez
Egy testté lesznek
Ismerni… a bibliai értelemben
Jár-e valami a feleségtől a férjnek, csak azért, mert ő férfi?
Mit tanít a biblia a válásról?
A bántalmazás ok-e a válásra a Biblia szerint?
A boldogságom nem egy másik ember kezében van


Ráadás ínyenceknek

A szövetségre lépés nélküli szexuális kapcsolat triteista világképet feltételez, és egy elkötelezetlen Jézust, aki nem ragaszkodik hozzánk.

Az azonos neműek egyesülése pedig olyan téves világképet fejez ki, amelyben a Szentháromság nem három különböző Személy, akik egyek szeretetben, hanem önmaguk ismétlései. Krisztus fölöslegesen öntötte ki magát egy “másik” felé; megtalálhatta volna a beteljesülést önmagában is.

(E gondolatokat használjuk saját gondolataink egyengetésére, és NE bárki más fejbevágására, elítélésére, lenézésére, kiközösítésére, vagy önigazult lelkületű kioktatására! Jézus minden ember felé elfogadással, szeretettel és megértéssel fordul – az Ő szemében a homoszexualitással küzdő embertársaink is ugyanolyan szeretetre méltóak, mint bárki más emberfia! ld. Lelkiismereti szabadság!)