Újjászületés

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » újjászületés

ÚJJÁSZÜLETÉS – Jézus Krisztusnak a kereszten helyettünk elszenvedett halála és feltámadása révén Isten szeretetből, ingyen kegyelemből új életet ad nekünk.

Az egyes ember újjászületése a Szentlélek műve, és ez a Krisztushoz tartozáshoz vezető út. Az ember akkor tudja megélni és élvezni újjászületett mivoltát, ha elismeri elesett, “bűnös” mivoltát, és Krisztust szabadítójának, személyes Megváltójának fogadja el.

“Jézus így válaszolt [Nikodémusnak]:
– Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.
Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.”
– János 3:3,16-18

Lásd még: 1Péter 1:23, Galata 4:29

Mi nem vagyunk képesek magunktól újjászületni. De Isten Fia leszállt hozzánk és “testté lett” (János 1:14). Lejött közénk, bele a mi testtől született életünkbe. Becsatlakozott a családfánkba. Magába vonta elesettségünket és szenvedéseinket. A kereszten pedig magába vonta még a bűneinket is. Minden testtől született életet becsomagolt Önmagába, és az egész rakás szerencsétlenséget a keresztre vitte Jézus.

Erről beszél Péter apostol, amikor azt írja, hogy Jézus

“halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint.”
– 1Péter 3:18

Ezek szerint:

Karácsonykor Jézus emberré lett: megszületett a test szerinti életre. Nagypénteken halálra adta a test szerinti életet, a húsvét vasárnap hajnalán pedig a Lélek szerinti életre támadt fel.

Jézus tehát újjászületett, amikor feltámadt. Egyedül Ő az, aki képes volt újjászületni; Ő ment át a testtől született életből a Lélektől született életbe. És Jézus a saját életébe hív bennünket is. Ha Jézust elfogadjuk, Őbenne vagyunk. Ha pedig Őbenne vagyunk, vele együtt meghaltunk a test szerinti életnek, és feltámadtunk (újjászülettünk) a Lélek szerinti új életre mi is. Bízd magadat Jézusra, és már újjászülettél!

Isten “Minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt – kegyelemből van üdvösségetek! – és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért.

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.”
– Efezus 2:5-6, 8-9

A jó hír: Evangélium
Meghaltunk, és fel is támadtunk!

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » újjászületés
_______________________
Felhasznált irodalom:
Francis A. Schaeffer: Igaz lelkiség (Ébredés Alapítvány, 2008)