Menny, mennyek országa

Fogalmi szótár » szócikk: menny, mennyek

A Biblia szerint a menny Isten jelenlétének “helye”, nem valami égi idill a felhők fölött.

A menny, mennyek kifejezésnek megfelelő nincs sem a bibliai héber, sem a bibliai görög nyelvben; nem használnak ilyen speciális kifejezést Isten lakhelyére, egyszerűen az ég vagy egek szóval jelölik azt. Az “ég” alatt mi elsősorban fizikai valóságot értünk, ezért amikor ilyen spirituális összefüggésben szerepel, a fordítók mennynek fordítják.

Amikor azt mondjuk, hogy valaki halála után a mennybe megy, azt értjük alatta, hogy az illető Isten jelenlétébe kerül. Nem hiba azt mondani, hogy halála után a Krisztusban hívő a mennybe megy; annyit jelent, hogy biztos helye van Isten országában.

A Bibliából a mennyről annyi tudható, hogy a jelen korszak végén Krisztus visszajön, hogy a világot megítélje. Mindazok, akik “Krisztusban” haltak meg, feltámadnak, és az Úrral maradnak örökké (1Thesszalonika 3:13-17). A mártírhalált haltak is életre kelnek, és Krisztussal együtt uralkodnak (Jelenések 20:4). Mindenki tehát, aki Jézusban újjászületett, örök örömben és dicsőségben fog élni. Ezt az újfajta, feltámadott életet nevezhetjük úgy, hogy a “mennyben” lesznek.

Az Újszövetség szerint a halál utáni újfajta élet a Krisztushoz tartozó ember reménysége. Az apostolok azt tanították, hogy az “igazak” Isten jelenlétében fognak élni.

Isten mennyei lakóhelye a Teremtő fenséges jelenlétének metaforája. Mennyek országának és Isten országának nevezik. A “mennyek országa” kifejezés az “Isten országa” szinonimája (Máté 13:11, 24, 31, 33, 44, 47, 52).

Jézus több alkalommal beszélt úgy Istenről, mint aki a mennyben “lakik”, és úgy tanította imádkozni a tanítványokat, hogy “Atyánk, aki a mennyekben vagy…” (Máté 6:9). Azt mondta, hogy elmegy, és helyet készít az övéinek:

“Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem!
Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?
És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.”
– János 14:1-3

A mennyei létforma halhatatlan állapotban lévő újfajta életet jelent Isten jelenlétében. Az új életre keltek olyan más minőségű, romolhatatlan új testben lesznek, mint Jézus, miután feltámadt (tudott a tanítványokkal sétálni és beszélgetni, sőt enni is; de a falon átmenni sem volt neki gond). Pál a hűségeseknek ezt az új életét romolhatatlan (halhatatlan) létnek nevezi:

“Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.
Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni.
Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk.
Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba.
Amikor pedig (ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: Teljes a diadal a halál fölött!”
– 1Korinthus 15:50-54

Krisztus azt ígéri az övéinek, hogy örökké fognak élni teljes örömben, Isten jelenlétében. Erről szól János apostol látomása is:

“És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve.
Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől: Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ővelük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük;
és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
A trónon ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent. És így szólt: Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!
És ezt mondta nekem: Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.
Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam [gyermekem] lesz.
– Jelenések 21:2-7

Nem ez a szakadatlanul Istennel dacoló élet a jövőnk. Isten azzal ment meg tőle bennünket, hogy elzárja a bűnös embert az örök élet fájától. Határt szab ennek a fajta életnek. Véget fog érni a halálban. Ezért, Isten szeretetének köszönhetően lett halandóvá az ember, miután bűnbe esett.

A feltámadott élet, amiben reménykedünk, nem ennek a jelen életnek a végtelenítése. Az ÚR Jézus valami egészen mást tartogat. A megromlott élet nem teheti be a lábát az újfajta életbe. Az Ádámtól örökölt jelenlegi, megromlott életnek vége lesz a halálban. Villogó lángpallossal felfegyverzett kerúbok állják útját annak, aki az elveszett paradicsomot, és benne az élet fáját keresi. A “romolhatatlan” életbe csak a halálon keresztül nyílik ajtó.

Az ÚR Jézus emberi testben eljött ide, a mi romlott körülményeink közé és romlandó emberi testbe született. Csatlakozott hozzánk itt, “Édentől keletre”; de azután visszament a hegyre, hogy megszerezze nekünk az Életet. Kereszthalálával áttört a halálosztó őrökön, és magához ragadta a tüzes lángpallost. Megölte a régi Ádám-életet.

Egyedül Ő elég erős ahhoz, hogy átjusson a másik oldalra – a halhatatlan életbe. És ezt az életet kínálja fel nekünk. Nem a betegséggel és romlással teli Ádám-élet végtelenítését.

A mi reménységünk nem a halál innenső partján lévő élet. A halál túloldalán lévő életben reménykedünk, amit egyedül Jézus tud megadni.

Az Újszövetség megígéri a hívőknek, hogy a halál túlsó partján örökre tapasztalni fogja az újfajta, feltámadott, romolhatatlan mennyei életet. Ez az örök létforma már “készen van” számunkra Isten jelenlétében (Kolossé 1:5). És mindenki, aki vágyakozik erre a reménységre – a feltámadott életre Isten jelenlétében a halál túloldalán – különbséget tesz a földi és a mennyei valóság között. Ahogy Jézus mondta, a mennyben gyűjt magának kincseket, “ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem törnek be, és nem lopják el” (Máté 6:20).