Ábrahám

ÁbrahámTEREMTÉS KÖNYVE · Kezdetben · 34. rész

Ősrégi szokás a tulajdonságokhoz kapcsolódó humoros névadás. A nagyra nőtt ember lehet Csöpi, az alacsony Hosszú, a szemüveges Bagoly. Történetünk hősének eleinte úgy tűnhetett, mintha Istentől sem állna távol a hasonló viccelődés:

“Nem neveznek többé Abrámnak, hanem Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyjává teszlek.”
– 1Mózes 17:5

Az öreg és még mindig gyermektelen Ábrámot Isten elnevezte Ábrahámnak, ami azt jelenti, hogy “sok nép atyja”. Ábrahám és felesége azt hitte, hogy Isten viccel; pedig Ő nem osztogat ok nélkül neveket. Amikor valakinek nevet ad, arról is gondoskodik, hogy az új név jelentése valóra váljon. Hosszú idő múltán Ábrahám tényleg “sok nép atyja” lett. Isten különleges utódot ígért neki: olyat, aki áldás lesz az egész világ számára.

De mielőtt erre térünk, vessünk egy pillantást az előzményekre.

Az 1Mózes 11-ben tegnap olvastuk, hogy az ember megpróbált magának nevet szerezni. A Bábel tornyát azért építették, hogy fel tudjanak jutni az égig. Az ÚR azonban meghiúsította az önmegváltó vállalkozást. Helyette a történet egy Sém nevű emberrel, Noé elsőszülött fiával folytatódik. Sém családfáját az 1Mózes 11:10-32 ismerteti, a Sém név pedig azt jelenti: “Név”.

Isten Sémen és utódain keresztül szerez “nevet” magának. Nem a bábeli értelemben vett hírnevet – Bábel tornyának építői emberi erőből akartak feltörni és nevet szerezni maguknak. Isten viszont megtanítja népének, hogy a maguk erejéből nem érnek fel Hozzá, és nem tudják megszerezni áldásait; Ő “száll le”, az emberhez, és Ő adja az áldásokat is – mindig felülről lefelé.

Az 1Mózes 3:15 óta érvényben volt Isten ígérete a megígért Messiásról, aki az asszony utóda lesz:

“Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt,
a te utódod és az ő utódja közt:
ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod.”
– 1Mózes 3:15

Az utód kettős jelentéssel bír. Isten egy bizonyos gyermeket ígér – az eljövendő Messiást, Krisztust. Általános értelemben pedig valakinek a leszármazottait jelent. Amikor a Bibliában megismétlődik az utódra vonatkozó ígéret, mindenütt megmarad ez a kettős jelentés. Sém leszármazottai is nagy ígéreteket kaptak:

“Ezután [Noé] ezt mondta:
Áldott az ÚR, Sémnek Istene! Legyen Kánaán a szolgája!
Terjessze ki Isten Jáfetet, lakjék Sém sátraiban, legyen Kánaán a szolgája!”
– 1Mózes 9:26-27

Áldáseső árad Sém utódainak fejére. Aki áldott akar lenni, annak az ő oltalma alá kell jönnie.

Sém utódairól folyamatosan beszámol az írás, egészen addig, amíg Ábrámhoz és feleségéhez, Száraihoz érünk, akiknek azonban idős koruk ellenére nem született gyermekük. Mintha velük véget érne a vérvonal, amelyre Isten megígért áldása vonatkozik.

De nem. Isten megjelenik Ábrahámnak, és így szól hozzá: “A te utódaidnak fogom adni ezt a földet!” Megismétli az utódokra vonatkozó ígéretet. Így már érthető, miért kap Ábrahám annyi elképesztő ígéretet:

“Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.”
– 1Mózes 12:2-3

Ábrahám lesz a mennyből jövő áldás következő csatornája. Ezentúl Ábrahám utódján keresztül érkezik Istentől minden áldás és ígéret a földre.

Ezért tekintik “atyának” Ábrahámot. A zsidók, a muszlimok és a keresztények egyaránt őt tekintik hitük ősatyjának. Milliók igyekeznek származásukat Ábrahámig visszavezetni – Ábrahám utódai akarnak lenni. Nem csoda – hiszen Isten minden áldása Ábrahám utódán keresztül érkezik az emberiséghez.

De kicsoda Ábrahám utódja?

A magas rang magát az isteni közvetítőt illeti meg. Csak a megígért Messiásé, Krisztusé lehet az “Ábrahám utóda” cím. Egyedül Ő Isten minden áldásának közvetítője. Erre a következtetésre jut Pál apostol is:

“Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódának. Nem így mondja az Írás: ‘és az ő utódainak’, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről: ‘és a te utódodnak’, aki a Krisztus.”
– Galata 3:16

Ábrahám utóda Jézus Krisztus. Ő az egyetlen, aki be tudja váltani azokat az ígéreteket, amelyeket Isten Ábrahám utódán keresztül ígért a világnak. Aki áldott akar lenni, annak az Ő oltalma alá kell jönnie.

És ez számunkra is jó hír. Mindenki, aki magát Krisztusra bízza, részesül Isten áldásaiban. A áldásesőt Isten a Fejre, Krisztusra önti, de onnan továbbömlik a testre: mindazokra, akik Krisztus testének tagjai.

Pál így folytatja:

“Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök.”
– Galata 3:29

Folytatás: Ne félj!

Kezdetben… Ószövetség sorozat