Sodoma és Gomora

Sodoma és GomoraTEREMTÉS KÖNYVE · Kezdetben · 38. rész

Sodoma és Gomora említése a szabadjára engedett szexualitás és a féktelen bulizás képeit idézi fel. E két település volt az eredeti “bűnös város”. Az őket ért ítéletet a Biblia újra meg újra elrettentő példaként emlegeti. Pedig sem a bűnük, sem az őket sújtó ítélet nem arról szólt, amit sokan gondolnak.

Sodomát így mutatja be a Biblia:

“A sodomai férfiak pedig igen romlottak és vétkesek voltak az ÚR előtt.”
– 1Mózes 13:13

Mit is követtek el? A különböző szerzők különféleképpen számolnak be erről. Péter azt írja róluk, hogy “istentelenül” éltek. Júdás véleménye:

“paráználkodtak, és más test után jártak”
– Júdás 1:7 (KAR)

Züllöttségük netovábbjáról az 1Mózes 19 számol be: amikor Isten angyalai Sodomába mentek, hogy megnézzék, vannak-e még ott igaz emberek, a város lakói körülvették a házat, ahol megszálltak: meg akarták őket erőszakolni. Már mindenféle “testet” kipróbáltak, de csillapíthatatlan maradt a “más test” (ma azt mondanánk: “friss hús”) utáni vágyuk. Pedig ezek az angyalok jelentették Sodoma számára az utolsó reményt Isten pusztító ítéletének elkerülésére. De ahelyett, hogy a sodomaiak megpróbálták volna meggyőzni Isten követeit arról, hogy nem is olyan elvetemültek, meg akarták “ismerni” – a bibliai értelemben – az új vendégeket.

“Lefekvés előtt a város férfiai, a sodomaiak, körülvették a házat; ifjak és öregek, az egész nép kivétel nélkül. Bekiáltottak Lótnak, és azt mondták neki: Hol vannak azok a férfiak, akik hozzád jöttek éjszakára? Hozd ki őket hozzánk, hadd ismerjük őket.”
– 1Mózes 19:4-5

Sodoma és Gomora bűne nemcsak szexuális természetű volt

Mindenféle szexuális perverzió beleillik a sodomaiakról alkotott elképzelésekbe. Ehhez képest több mint érdekes, amit Ezékiel próféta ír a sodomaiak bűnéről:

“Az volt a bűne a húgodnak, Sodomának, hogy bár fenségben, kenyérbőségben és zavartalan békességben volt része neki és lányainak, de a nyomorultat és a szegényt mégsem támogatta. Felfuvalkodtak, utálatos dolgokat műveltek előttem, azért elvetettem őket, amikor ezt láttam.”
– Ezékiel 16:49-50

Ezékiel a szexuális bűnökről (valószínűleg ezekre utal az “utálatos dolgok” fogalmazás) az emberi kapcsolatok tágabb összefüggésében beszél.

Ezékiel – ugyanúgy, mint a Biblia többi része – az önzést és a kapzsiságot nem tartja kevésbé súlyosnak, mint a szexuális kicsapongást. Ezékiel véleménye szerint a sodomaiak fő bűne az önelégültség és az önteltség volt.

A Biblia erkölcsi tanítása nem rögeszmésen szex-központú. Ugyanakkor felismeri, hogy a szexuális viselkedés mennyire összefonódik az élet többi területével. Az “egy testté lesznek” szexuális intimitás helye egy férfi és egy nő egymáshoz elkötelezett kapcsolatában van. E kontextusból kikerülve a szexualitás további kapcsolati rendellenességekre utal, és azok okozójává válik. A szövetséges kapcsolat rendjének megzavarása szenvedést és fájdalmat okoz az ember többi kapcsolatában is. A hálószoba nem nyilvános hely ugyan, de nem is elszigetelt. És ez mind része az Istenhez fölhatoló társadalmi jajkiáltásnak (ld. 1Mózes 18:20).

Ha elfogadjuk, hogy Sodoma és Gomora bűne nemcsak szexuális természetű, hanem elsősorban az ember mérhetetlen önzéséről szól, akkor az is világos, hogy Isten ítélete sem csupán a szexuális szabadosság veszélyeire való figyelmeztetés.

Sodoma és Gomora végzetére ugyanis több helyen figyelmeztetésként emlékeztet a Biblia. A figyelmeztetés viszont soha nem a szexuális kicsapongóknak szól. Majdnem minden esetben azt olvassuk, hogy Isten népére rosszabb sors vár, mint Sodoma és Gomora lakóira. A Szentírás akkor hasonlítja Isten népét a sodomaiakhoz, amikor Istent utasítják el, és Őhozzá hűtlenek.

“Ha pedig valaki nem fogad be titeket, meg sem hallgatja szavaitokat: menjetek ki abból a házból vagy városból, még a port is verjétek le lábatokról. Bizony, mondom néktek: elviselhetőbb sorsa lesz Sodoma és Gomora földjének az ítélet napján, mint annak a városnak.”
– Máté 10:14-15

Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy aki elfordul az ÚRtól, az olyan, mint Sodoma és Gomora. És Mózes is ugyanezt mondja:

“Ne legyen azért köztetek olyan férfi vagy nő, nemzetség vagy törzs, amelynek a szíve ma elfordul az ÚRtól, Istenünktől, és elmegy, hogy szolgáljon e népek isteneinek. Ne legyen köztetek mérget és ürmöt termő gyökér! Ezért ha valaki hallja ennek az átoknak az igéit, és áldásban bizakodva ezt mondja: jó sorom lesz akkor is, ha megátalkodott szívvel élek! Pedig emiatt elpusztul az öntözött föld a kiszáradttal együtt. Az ÚR nem fog megbocsátani, sőt fölgerjed az ÚR haragos indulata az ilyen ember ellen, és rászáll arra minden átok, ami meg van írva ebben a könyvben. Még a nevét is eltörli az ÚR az ég alól. Különválasztja az ilyet az ÚR Izráel minden törzséből, és romlást hoz rá, a szövetséghez tartozó átkok szerint, amelyek meg vannak írva ebben a törvénykönyvben. Megkérdezi majd a következő nemzedék, vagyis az ezután születendő fiaitok, meg a messze földről érkező idegenek, akik látják a csapásokat és betegségeket, amelyekkel ezt a földet sújtotta az ÚR; és hogy az egész föld kiégett, csupa kénkő és só, nem lehet bevetni, nem kel ki és nem nő rajta egy árva fűszál sem; úgy elpusztult, mint Sodoma és Gomora, Admá és Cebóím, amelyeket lángoló haragjában elpusztított az ÚR; megkérdezik tehát majd mindazok a népek: Miért bánt el így az ÚR ezzel az országgal, és miért lángolt fel ilyen nagyon haragja ellene? Akkor így felelnek majd rá: Azért, mert elhagyták az ÚRnak, atyáik Istenének a szövetségét, amelyet akkor kötött velük, amikor kihozta őket Egyiptomból, és más isteneket kezdtek tisztelni és imádni, olyan isteneket, akiket nem ismertek, akik nem hozzájuk tartoztak.”
– 5Mózes 29:17-25

Az izraeliták hűtlensége olyan pusztulást von maga után, mint Sodoma és Gomora (v. 22). Amikor az ígéret földje úgy kiég és elpusztul, ahogy Sodoma és Gomora földje, és az emberek megkérdezik: “Miért bánt el így az ÚR ezzel az országgal?” (v. 23) Akkor így felelnek majd rá: “Azért, mert elhagyták az ÚRnak, atyáik Istenének a szövetségét” (v. 24).

Sodoma és Gomora bűne: hűtlenség a szövetséghez

Az igazán fontos kérdés a szövetséghez való hűség. A legfőbb szövetség pedig az, amelyet maga az ÚR kötött velünk: ld. Szövetség.

Ha megcsaljuk azt az embert, akivel házassági szövetségre léptünk, akkor szexuális téren követünk el hűtlenséget. De létezik ennél is mélyebb hűtlenség – minden más megcsalás gyökere, minden bűn forrása, és minden pusztulás kiváltó oka. Isten szövetséges szeretetéhez hűtlennek lenni szellemi-lelki megcsalás. Ami a Biblia szerint sokkal rosszabb dolog.

Folytatás: Tűz és kénkő

Kezdetben… Ószövetség sorozat