Jézus, a második Ádám

« trinitárius teológia

trinitárius teológiaA Róma 5-ben Pál a hívőknek ír, de üzenete az egész emberiségre vonatkozik – hívőkre és nem hívőkre egyaránt. Pál szerint Jézuson keresztül minden ember…

1. Megigazult és kibékült Istennel Krisztus hite által

“Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.”
– Róma 5:1

“Mármost, ahogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává.”
– Róma 5:18

2. Kegyelemben van.

“Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében.”
– Róma 5:2

3. Jézus halála révén békességben van Istennel, és Jézus élete révén meg van váltva.

“Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által.”
– Róma 5:10

Az ember igaznak nyilvánítása, kibékítése és megváltása akkor dőlt el és történt meg,

  • “amikor még erőtlenek voltunk” (Róma 5:6);
  • “amikor bűnösök voltunk” (Róma 5:8);
  • “amikor [Isten] ellenségei voltunk” (Róma 5:10).

Isten mindezt már akkor elhatározta és megtette értünk, amikor még meg sem születtünk. Amit Jézus a kereszten értünk véghez vitt, annak a hatása kiterjed a múltra, a jelenre és a jövőre. Pál azt írja: “Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által.” (v. 10) – a megváltás nem egy egyszeri esemény, hanem folyamatosan tartó kapcsolat, amelyet Isten tart fenn az emberrel. Isten és ember kapcsolata Jézus Krisztus személyén belül kovácsolódott össze, aki saját személyében állította helyre Isten és az emberiség viszonyát.

Ádám - Jézus

A Róma 5 folytatásában Pál az első Ádámot (a bűn miatt elbukott embert) és Jézust hasonlítja össze, akit a második, illetve a végső Ádámnak nevez. Pál üzenetének vázlata:

“Ahogyan tehát egy ember [Ádám] által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett…”
– Róma 5:12

“De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiáradt az egy ember, a Jézus Krisztus [a második Ádám] kegyelme által sokakra.”
– Róma 5:15

“Mármost, ahogyan egynek [az első Ádámnak] a vétke lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek [Jézusnak, a második és utolsó Ádámnak] az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává.”
– Róma 5:18

Jézus nemcsak értünk, hanem velünk tett valamit azzal, hogy bevont bennünket saját életébe, halálába, feltámadásába és mennybemenetelébe.

A Szentírásból tudjuk, hogy…

  • Amikor Jézus meghalt, az egész emberiség helyett halt meg – én is meghaltam vele együtt.
  • Amikor Jézus feltámadt, az egész emberiség előtt megnyitotta az új élet lehetőségét – én is új életre támadtam fel vele együtt.
  • Amikor Jézus a mennybe ment, az egész emberiség számára utat nyitott a mennybe – vele együtt én is a mennybe mehetek (csak az nem lesz ott, aki tiltakozik ellene), és vele együtt az Atyával, mennyei édesapámmal lehetek (Efezus 2:4-6).

Hit által: Jézusba vetett egyszerű, gyermeki bizalommal fogadhatjuk el Istentől a megváltás nekünk szánt ajándékát.

A világ története KÉT ember története