A hit próbája

barany-600x600TEREMTÉS KÖNYVE · Kezdetben · 40. rész

Izsák az “egyszülött” szeretett fiú, akit az apja készül feláldozni Istennek egy hegyen, Jeruzsálemen kívül, engesztelő áldozatul. Ez a fiú megmenekült, utódai pedig ettől kezdve Isten Bárányát várták. Még azt is tudták, melyik hegyen fog róla Isten gondoskodni.

Mi is a Biblia tulajdonképpen?620531k4433

A hívők adják a legrosszabb választ. Olyanokat mondanak például, hogy “a Teremtő használati utasítása”. Vagy: Isten térképe / iránytűje / GPS-e, mely arra való, hogy eligazodjunk az életben. A vallásos népek gyakran úgy veszik (vagy nem veszik) kezükbe a Bibliát, mintha az valami erkölcsi útmutatója volna a “rendes” embernek. Éljünk “biblikus alapelvek” szerint! Ha valami, akkor Ábrahám és Izsák története kijózanít ebből. Ábrahámot próbára teszi az ÚR:

“Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám! Ő pedig felelt: Itt vagyok. Isten ezt mondta: Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijjá földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked!”
– 1Mózes 22:1-2

Hogy a csudába értsük ezt a történetet!? Hogy kerül ilyen szörnyűség egy szent könyvbe? Miféle követendő erkölcsi útmutatást tartalmaz (hiszen azt tanultuk, hogy “elmenvén te is akképpen cselekedjél”)??

Hát éppen ez az. Az 1Mózes 22-t ugyanúgy kell olvasnunk, ahogy az egész Bibliát – elsősorban arról szól, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Akkor kezdjük megérteni a Biblia üzenetét, akkor áll bennünk össze a kép, amikor Krisztus személyének fényében olvassuk és értelmezzük; a Bibliát és magát Istent is csak Krisztusból kiindulva ismerhetjük meg.

Izsák Ábrahám megígért utóda, sőt Ábrahám “egyetlenegye”, akit szeret. Szó szerinti értelemben az egyetlenegy nem is igaz, mert Ábrahámnak már Izsák előtt is született egy fia, Izmael. De Izsák az, aki Krisztus prototípusa (előképe) – Ő Ábrahám megígért utóda.

És – úgy tűnik – őt kell engesztelő áldozatul odaadni. Sőt, mi több: levágni. A Morijjá hegye ugyanaz a hely, amelyre később a jeruzsálemi templom épült (2Krónikák 3:1). Itt van tehát az “egyetlenegy”, az “egyszülött” szeretett fiú, akit az apja készül feláldozni Istennek egy hegyen, Jeruzsálemen kívül, engesztelő áldozatul.

“Fogta tehát Ábrahám az égőáldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte; így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot: Apám! Ő pedig felelt: Itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte: Itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta: Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam.”
– 1Mózes 22:6-8

Az apa viszi az ítélet eszközeit: a tüzet és a kést, a fiú viszi a fát, úgy gyalogolnak fel a hegyre. Izsák megkérdezi apját, hogy hol van az áldozati bárány? Ábrahám prófétai választ ad: “Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról.”

Ábrahám “…már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az ÚR angyala a mennyből: Ábrahám! Ábrahám! Ő így felelt: Itt vagyok. Az angyal így szólt: Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Odament Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égőáldozatul a fia helyett.”
– 1Mózes 22:10-13

Az ÚR angyala közbeszól. A neve: “az ÚR küldötte”. Maga Jézus Krisztus volt az; megakadályozta az áldozatot, amit kétezer évvel később majd Ő fog magára venni.

Ezen a napon Isten egy kost adott, hogy Izsák helyettes áldozata legyen (13. vers). Ábrahám viszont azt prófétálta, hogy Isten majd áldozati bárányról gondoskodik (8. vers). Ő is, és az őt követő generációk is Isten Bárányát várták; Isten egyetlen, szeretett Fiát, Ábrahám utódát. Az áldozati Bárány, akiről Isten majd gondoskodik, továbbra is a jövő reménysége maradt.

“Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet: Az ÚR gondoskodik. Ma ezt mondják: Az ÚR hegyén a gondviselés.”
– 1Mózes 22:14

Isten népének a következő generációi ettől kezdve a Bárányt várták, és még azt is tudták, melyik hegyen fog róla Isten gondoskodni.

Erről szól az 1Mózes 22, és erről szól az egész Biblia is. Nem arra való, hogy kigyűjtsük belőle a helyes életvitel alapelveit. Arra való, hogy Krisztushoz vezessen bennünket. Isten azzal gondoskodott rólunk, hogy Őt adta, és amikor ezt belátjuk, az a hit. A helyes életvitel pedig hitből fakad. Veszélyes dolog Jézust kihagyva foglalkozni a helyes életvitellel.

Felejtsd el azt a mentalitást, hogy “elmenvén te is akképpen cselekedjél”! Ne a megvalósítandó alapelveket keresd a Bibliában! Nézz a Bárányra, és ébredj rá: Ábrahámot Isten megkímélte attól, hogy elveszítse a fiát. De amikor eljött az idő, a mi Atyánk nem kímélte meg a saját szeretett egyetlenegyét, hanem mindnyájunkért odaadta.

“Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?”
– Róma 8:32

Folytatás: József és a színes kabát

Kezdetben… Ószövetség sorozat