József és a színes kabát

József - színes kabátTEREMTÉS KÖNYVE · Kezdetben · 40. rész

József végül méltónak bizonyult a szép színes királyi-papi kabátra. Isten őt is a testvéreiért emelte fel, ahogy később Jézust. Még gonosz kiközösítése is azok szabadulását szolgálta, akik bántották.

József történetében egy sikersztori minden eleme szerepel. Féltékenység, családi ármány, igazságtalan szenvedés, az igazság győzelme, nagy kibékülés. Mindenkit megszólít, mert igaz történetre épül. József története Jézusról szól, pedig megelőzte a Messiás születését vagy másfél évezreddel.

József egyike volt Izráel tizenkét fiának. Izráel (eredeti nevén Jákób) Izsák fia volt, ő pedig Ábrahám fia. De Józseffel másképp bánt az apja, mint a testvéreivel. Szép színes felsőruhát csináltatott neki (1Mózes 37:3), aminek a bibliai időkben papi és királyi jelentése volt (ld. 2Mózes 28:49-40; 2Sámuel 13:18). Józsefet egyértelműen a testvérei fölé emelte, de az ő érdekükben. Ez volt a papok és a királyok szerepe. Mások fölé emelkedtek, igen. De nem a saját javukra, hanem másokért.

Nemcsak papi és királyi szerepe volt Józsefnek, hanem már nagyon fiatalon prófétai módon is beszélt királyi papságáról:

“Egyszer József álmot álmodott, elmondta testvéreinek, és emiatt még jobban meggyűlölték. Ezt mondta nekik:
– Hallgassátok csak meg azt az álmot, amelyet álmodtam! Éppen kévéket kötöttünk a mezőn. Az én kévém fölkelt, és állva is maradt, a ti kévéitek pedig körülállták, és leborultak az én kévém előtt.”
-1Mózes 37:5-7

A testvérei viszont nem fogadták kitörő lelkesedéssel:

“Testvérei azt mondták neki:
– Talán király akarsz lenni fölöttünk? Vagy uralkodni akarsz rajtunk?
És még jobban meggyűlölték az álmaiért és beszédéért.”
-1Mózes 37:8

Ugyanúgy, mint Dávid (ld. 1Sámuel 17:28), József is egy Krisztus-alak, aki a testvérei érdekében emelkedett föléjük, de azokat mégis dühös féltékenység gyötörte:
– Nem akarjuk, hogy a Testvérünk a helyünkbe lépjen és helyettünk cselekedjen; mi akarunk helytállni magunkért!
Amikor tehát a Testvérünk felemelkedik – még akkor is, amikor az egész értünk van – el akarjuk tenni láb alól.

Ezt tették József testvérei. Fontolgatták, hogy meg is ölik, de aztán Rúben, a legidősebb, megvétózta a tervet: ne öljük meg, csak tegyünk úgy! Eladták inkább rabszolgának, a szép színes kabátot pedig összevérezve, megszaggatva visszavitték Jákóbnak. A kedvenc fiú Jákób szemében halott – Egyiptomba kerül, a sötétség és a szolgaság földjére.

Ha ez nem lett volna éppen elég, a becsületessége még mélyebbre taszítja Józsefet. Végül a börtönben köt ki (1Mózes 39). A Biblia mégis világossá teszi, hogy József nem a saját hibáiért bűnhődik. Az ÚR vele van, és egy idő után felemeli őt (1Mózes 39:21-23).

Érdekes, hogy az “isteni Lélek” (1Mózes 41:38) jelenlétének köszönhetően, és egy harmadnapi feltámadás-élmény harmadik évfordulóján (1Mózes 40:20; 41:1) üt az igazság órája József számára. Beigazolódik ártatlansága, és a börtönből egyenesen a trónterembe kerül, hogy a Fáraó legfőbb tanácsadója legyen (1Mózes 41:39-45). Az is érdekes, hogy éppen 30 éves volt ekkor (1Mózes 41:46; vö. Lukács 3:23)!

Legközelebb megnézzük, hogy József bölcs vezetése hogy hozott jólétet az országnak. De most foglalkozzunk azzal, ahogy József igazságos, irgalmas uralkodása áldássá vált a testvérei életében. Az 1Mózes 42 azt meséli el, hogy egy testvér – József – mélyre kerülése és felemelkedése hogy válik egész családja javára. A testvérek lakóhelyét éhínség sújtotta, ezért kénytelenek voltak Egyiptoma menni, hogy élelmet találjanak. Az egész történet legdrámaibb jelenetében József végül felfedi kilétét szükségben szenvedő testvérei előtt:

“Majd ezt mondta József a testvéreinek:
– Én vagyok József! Él-e még az én apám?
De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. József ezt mondta testvéreinek:
– Jöjjetek közelebb hozzám!
Ők közelebb mentek. Ekkor így szólt:
– Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba! De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már két esztendeje tart az éhínség a földön, és még öt esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással.”
– 1Mózes 45:3-7

Lehetséges volna, hogy a testvérük majdnem meggyilkolását Isten az ő saját megváltásuk eszközévé tette? Ahogy a becsületes és igaz Józseffel a testvérei bántak, az inkább ítéletet kellett volna, hogy hozzon a fejükre! Hogy lehet az, hogy a gonoszságuk a saját szabadulásuk eszköze lett??

Ennek az Istennek a kezében, aki Józsefet kihozta a legmélyebb veremből – még a nagy gonoszság is jóra fordul. József is erről beszélt a testvéreinek:

“Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította.”
– 1Mózes 50:20

József tehát végül méltónak bizonyult a szép színes királyi-papi kabátra. Ahogy Jézus, úgy ő is királyi pap, akit Isten a testvéreiért emelt fel. És még gonosz kiközösítése is azok szabadulását szolgálta, akik bántották. Amit József annak idején a testvéreinek mondott, az Jézus mai üzenete is a számunkra:

Gyertek közelebb!
Eladtatok.
De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek emiatt.
Azért küldött Isten, hogy megszabadítsson és életben tartson benneteket.

Hogy ne hajolnánk meg előtte – ha tudjuk, hogy vétkeztünk ellene? Hogy ne hajolnánk meg a Testvérünk előtt, aki a legmélyebb sötétséget is megjárta értünk?

Folytatás: A legtermékenyebb földeket adom nektek

Kezdetben… Ószövetség sorozat