Autokeirikus

Fogalmi szótár » szócikk: autokeirikus

Az autokeirikus kifejezést Dr. Hecker Róbert vezette be a pasztorálpszichológiai szakirodalomba, és olyan tevékenységre utal, amelynek során egy tekintéllyel bíró ember (szülő, pedagógus, vezető) tudatosan, tevékenyen, személyes közreműködéssel, a belső görcsök feloldásával és külső terhek leoldásával segít életünk “hajójából” kidobni mindazt, ami bennünket valódi, krisztusi (önátadó, szeretet-vezérelt, másik-központú) célunk elérésében akadályoz, és segít szabadon felismerni, elfogadni és kivitelezni feladatainkat és küldetésünket.

Az autokeirikus párbeszéd tehát valóságos kapcsolatra épülő, energia-átadó, nyílt, és a felszín alá merülő dialógus, nem pedig kioktató, energianyelő, rejtőzködő-felszínes (autopoetikus) monológ.

A görög autokheir szó jelentése: saját kezűleg, személyesen. Pál apostol hajótörésének történetében fordul elő: a hajósok a heves vihar miatt a hajó felszerelését “saját kezükkel” dobálták ki megmenekülésük érdekében (ld. ApCsel 27:18-25).

Autokeirikus rendszerszemlélet alapvetése:

Az Istentől származó igei kijelentés (mindig tudás) csodája által a valóság minden eleme az először szembeötlő alapvető különbözőségei ellenére valójában lépcsőzetesen kiteljesedő egységet alkot, így a valóság összetartozó elemekből jön létre, melyek a bonyolult rendszerekből az egyszerűbbek felé haladva egymással rokoníthatók, és egységbe rendezhetők.

Ugyanez bővebben:

A kijelentés (mindig tudás!) csodája által a valóság minden eleme

– azt mutatja – hogy a valóság teljességében megismerhető
– a kijelentés csodája által – ihlet
– az Isten ihlete – amely számomra a valóságot közel hozza
– bízhatok abban, hogy a valóság minden elemére igaz
– így válik hit és tudás egységgé

az először szembeötlő alapvető különbözőségei ellenére

– realitás – minden, mindenki más
– bénító erővel hathat – azt sugallja, hogy nem lehetséges az egység

valójában lépcsőzetesen kiteljesedő egységet alkot

– a földön nem élhető át a teljes egység – de az előképei igen
– ennek legfelsőbb egysége: az Istennel való egység
– az egységre való törekvés erőfeszítés – fájdalommal jár – hogy még mindig nem értem
– a küzdelmet úgy éljük meg, hogy különféle lépcsőfokokon állunk, és bennünk van a vágy a továbbhaladásra, a teljesebb megértésre
– az egység fejleszthető – erre, egy belső megértésként lehet rádöbbenni

így a valóság összetartozó elemekből jön létre, melyek

– megkeresem ami összetartozik (pillanatnyi tudásom alapján), lehet, hogy csak 2 dolog…
– a kijelentés csodája által újabb és újabb dolgok fognak összetartozni

a bonyolult rendszerekből az egyszerűbbek felé haladva

– a bonyolultabb a kiindulópont – de semmiképpen nem a végállomás

egymással rokoníthatók, és egységbe rendezhetők

– ezáltal jutunk el egy valódi megoldáshoz

Az autokeirikus rendszerszemlélet tehát az atomizálódás jelei helyett az egység ígéretére fókuszál. Indítéka a közbeavatkozási pont keresése, és annak pontos meghatározása; a Krisztusból fakadó szabadítás aktuális, sürgető igényének meglátása.

Az autokeirikus rendszerszemlélet a pedagógia, pasztorálpszichológia, gyermeknevelés stb. gyakorlatában a cselekvőképtelenséget okozó gondolati tévutak leleplezésére törekszik, hiszen az embernek nem az a sorsa, hogy tévútról tévútra bukdácsoljon, hanem, hogy élete forrásához, Istenhez visszajöjjön és a jó útra lépjen.

A tévutakat meg kell érteni – DE le kell leplezni! Közvetíteni kell az evangélium erejét.

Az autokeirikus végkifejlet:

  • az emberi oldal alapélménye
  • önmagunk kiszolgáltatottsága, az “elengedés” tudománya révén, és odaadása szeretetben
  • védtelen ember szólít meg – kiszolgáltatott embert

“Itt állok, másként nem tehetek.”
– Luther

Az autokeirikus értelmezés a gyakorlatban tehát azt jelenti, hogy életünk hajójából minden felesleges, a szeretet gyakorlását gátló terhet ki kell dobálnunk, hogy célhoz érhessünk.

Az autokeirikus rendszerszemlélet pedagógiai modellje (összefoglalás).

ALAPVETÉSE: AZ EGYSÉG IGÉRETE
MOTIVÁCIÓJA: A SZABADITÁS REALITÁSA
TARTALMA: A FELSZABADULT EMBER

“Az autokeirikus vezetői modell lényegi törekvése az, hogy a “Lélektől ihletett vezető” képét rajzolja meg, vagyis azét a vezetőét, akinek kifinomult intuíciói a közösségépítés szolgálatában teljesednek ki. Mindezt a közösségi látás, a vízió-építés kontextusában teszi, mely számára ugyanakkor nem csoportdinamikai elemekkel fűszerezett filantróp pedagógiai kezdeményezés, hanem a fenntartható növekedés hiteles hajtómotorja.”
– Hecker Róbert: A motiváció-, és vízióközvetítés lelkigondozói feladata a csoportlélektan kontextusában

________________
Még többet az autokeirikus pasztorálpszichológiáról: autokeirikus.ptf.hu

Szakirodalom:

  • Dr Hecker Róbert: Bevezetés a pasztorálpszichológiába (2011) (Főiskolai jegyzet, Pünkösdi Teológiai Főiskola pasztorálpszichológiai tanszék)
  • Szűcs Tünde: A cigány iskolákban alkalmazható keresztény pedagógiai modell
  • Dr Hecker Róbert (szerk): Autokeirikus pasztorálpszichológia – Tanulmányok a szabadság felé vezető útról (2012, PTF)