Isten HÁROM Személy, akik egyek szeretetben

A fia, vagy a szolgája?Az ISTEN és TE c. sorozat 1. része
Isten nem magányos, önközpontú, visszavonultan elmélkedő, unatkozó remete, hanem szerető, odaadó, másik-központú társas lény: három személy kapcsolata.

Ki Isten? És te kije vagy neki?

Mi a különbség egy apa alkalmazottai és gyermekei között?

Az alkalmazott megdolgozik a béréért; azt kapja, amit érdemel; parancsot teljesít és engedelmeskedik. A gyermek pihen, örül, függ és bízik.

Az alkalmazott a teljesítménye alapján tudja, mennyit ér.
A gyermek az apával való kapcsolatából.

Kije vagy Istennek?

“Mert mindnyájan Isten fiai [gyermekei] vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök…
Úgyhogy már nem vagy szolga [fizetett alkalmazott], hanem fiú [gyermek], ha pedig fiú [gyermek], akkor Isten akaratából örökös is.”
– Galata 3:26kk-4:7

mi-volt-kezdetben

Mit csinált Isten kezdetben?

A világ kezdete előtt nem egy magányos istenség lebegett a mindenségben. Isten a teremtés előtt sem volt magányos! Nem volt egyedül, és nem unatkozott! Nem azért teremtett világot, mert már nem bírta, hogy a saját gondolatain kívül nem foglalkozhat semmivel.

Hát akkor? Mit csinált Isten a teremtés előtt?

Élvezték egymás társaságát. Egymással foglalkoztak, egymással kommunikáltak, egymásban gyönyörködtek.

Kicsodák?

Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek.

Rájuk gondolsz, amikor Istenre gondolsz? Vagy valami más istenségre, aki nem Atya, Fiú, és Lélek?

Isten szeretet, és soha nem volt magányos egyeduralkodó

NINCS egyszemélyű mindenható!
ice-king

Az élő Isten, aki a Biblia történetein keresztül mesél magáról, és akinek alkotásai körülvesznek bennünket a természetben, nem magányos, távoli, önközpontú, visszavonultan elmélkedő, félelmetes remete, hanem szerető, odaadó, másik-központú társas lény… és mindig is az volt. Az élő Isten az Atya, a Fiú, és a Szentlélek együttese. Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek kapcsolatát nevezzük Szentháromságnak (mindjárt megmagyarázom, miért). Ez az Isten, a Szentháromság az élő és a valóságos Isten. Magányos égi diktátor nem létezik.

Az a másik, a magányos, távoli, parancsuralmi istenség egy nemlétező isten. Ő a vallási és erkölcsi viták elképzelt istene, de semmi köze a Biblia élő Istenéhez.

Honnan tudhatjuk, milyen az élő Isten?

Elsősorban saját kinyilatkoztatásából, a Bibliából. Az élő Isten a Biblia könyvein keresztül mondja el saját magáról, hogy kicsoda és milyen; a Biblia pedig egy olyan Istent mutat be, aki másmilyen, mint amilyen kép róla a vallásos köztudatban él. Enyhén szólva vonzóbb személyiség. Jézus, aki emberi éltet élt a földön, megmutatta, milyen Isten, úgy, hogy mi, emberek is megérthessük. Jézus életéből és tanításaiból világosan látszik, mennyire távol áll az élő Istentől az erőszakos, félelmetes égi diktátorról alkotott vallásos elképzelés. Isten pont olyan, mint Jézus, mert Jézus személyében maga Isten élt közöttünk emberi életet. Jézus ezért mondott magáról ilyeneket:

“Én és az Atya egy vagyunk.”
– János 10:30

“Aki engem látott, látta az Atyát is.”
– János 14:9

A Szentháromság

“Mivel pedig fiak [a gyermekei] vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja:
– Abbá, Atya!”
– Galata 4:6

a Szentháromság jeleE rövid mondatban Isten mindhárom személye szerepel. Kik ők, és hogy viszonyulnak egymáshoz?

Kik ők? Akit a mondat eleje Istennek nevez, ugyanazt nevezi a vége Atyának. Azután ott van a Lélek, akit Isten küld. És ott van a Fiú, akié a Lélek: “Fiának lelke”. Három személy szerepel a mondatban: (1) Isten, az Atya, (2) a Fia, és (3) a Fiának Lelke.

Hogy viszonyulnak egymáshoz? Nos, az Atya küldi a Lelket. A Lélek pedig az Atyához kiált. Az Atya a Fiú apja, a Lélek pedig a Fiú lelke. Isten Személyei tehát meglehetősen egymásba fonódott kapcsolatban vannak egymással. Az Atya a Fiú apja, és Ő küldi a Lelket. A Fiú az Atya fia, és a Lélek birtokosa. A Lelket az Atya küldi, és a Fiúhoz tartozik.

Ennek az egésznek az a lényege, hogy Isten három személye – az Atya, a Fiú, és a Szentlélek – egymástól elválaszthatatlanok, és egymással kölcsönösen körbeáramló szeretetkapcsolatban vannak (ld. perikorézis). A Szentháromság tehát Isten három Személyének egysége. Három egysége, azaz háromság.

Ki tehát Isten? Három Személy, akik egyek szeretetben. Isten Szentháromság. Isten szeretet (1János 4:8). Egyszerű. A Szentháromság egyszerű és jó hír. De képzeljük el, milyen lenne Isten, ha nem több egylényegű, és egymást szerető személy volna, hanem egy magányos mindenható?

Mi lenne, ha egy egyszemélyű mindenható akarna tőlünk valamit?

egyszemelyu-mindenhato-enEgy magányos isten olyan istenség lenne, aki nem azonos Jézussal; nem adni, hanem kapni akarna. Egy ilyen istenség tőlünk akarna dolgokat – például, hogy kiálljuk a próbatételeit, megfeleljünk a vizsgáján; vagy követelhetné, hogy adjunk neki dicsőséget, mert dicsőségre volna szüksége. Az egyszemélyű mindenható lénynek betöltetlen szükségletei volnának. Rászorult hatalom lenne. Valakitől meg kellene kapnia az imádatot, amire szüksége van. És kitől tudná megkapni? Azoktól, akik rajta kívül még személyként léteznek: tőlünk!

Az egyszemélyű mindenható istenség követelhet engedelmességet, vallásos szolgálatot, áldozatokat, imádságot, és dicsőítést. De az áldozat csak a mi áldozatunk, az engedelmesség csak a mi engedelmességünk, az imádság csak a mi imádságunk lehetne… mert csak mi vagyunk neki! Minden emberi vallás ilyen rendszerre épül. Valamilyen hatalmas istenség megkövetel valamiféle fizetséget, mert méltó rá, és mert ő a nagyobb – a vallásos ember pedig próbálja megfizetni ennek az istenségnek, amivel tartozik, nehogy magára szabadítsa a haragját. Szörnyű, és mégis általánosanelterjedt az ilyen vallásos érzület még a Bibliával rendelkező keresztények között is!

Pedig az élő Isten – aki az Atya, a Fiú, és a Szentlélek – nem szorul rá tőlünk ilyesmire.

_____________________
Felhasznált forrás:
Glen Scrivener: 3-2-1 Talks (audio)