Válasz: Miért kell az elfogadás helyett embertelenségre nevelni a gyerekeinket?

Válasz erre: Miért kell az elfogadás helyett embertelenségre nevelni a gyerekeinket? (oktatasipanaszlada.blog.hu)

Az MLP blogján is olvashatunk ugyanerről: Negyedikeseknek szóló hittankönyv: “a homoszexualitás halálos bűn” címmel.

hittan-erkolcstan

Az Oktatásügyi Panaszláda weboldalán közzétett, eredetileg az MLP-nek címzett blogbejegyzésben szereplő tankönyvi fejezet (Hit- és Erkölcstan, 4. osztály) jó példa arra, amikor a magukat illetékes elvtársnak tartó felnőttek Isten és az Ő élő Igéje és a gyerekek közé furakodnak a magyarázataikkal. (Sajnálom, hogy a fájó lelkű édesanya “a liberálisoknak”, és nem a könyvet kiadó egyháznak címezte írását, de talán ez is kortünet: ahhoz fordul, akiben jobban bízik.)

Hit- és erkölcstan gyerekeknek, 4. osztály

Miután az említett blogbejegyzést föltettem a KÉK nevelés facebook oldalára, valaki megkérdezte, hogy mit gondolok a homoszexualitás elfogadásával kapcsolatban. Ezt válaszoltam:

Remélem, ugyanazt, amit a Biblia – hogy bűn, mint minden olyan cselekedetünk, ami nem felel meg Isten tökéletes mércéjének és eredeti tervének. Bűnösök vagyunk, mindannyian. A bűn zsoldja pedig a halál. Mindannyian minden nap halálos bűnöket követünk el. Egyikünk azzal, hogy nem Isten tervének megfelelően él a szexualitás ajándékával, a másikunk azzal, hogy ítélkezik. Mindannyiunknak megváltásra van szüksége. A halálos bűneink már megölték Jézust, aki önként vállalta magára a bűneink büntetését, és meg is halt helyettünk. Egyikünk sem tud Istennek megfelelő életet élni azóta sem – Jézus élte az Isten mércéjének megfelelő életet helyettünk. Kegyelemből van üdvösségünk, hit által, és ez nem a mi érdemünk (jóságunk jutalma), hanem Isten megbocsátó és feltétel nélküli szeretetének győzelme a bűn és a halál fölött.

Jézus utál minden bűnt, és bele is halt – utálja tehát a homoszexuális cselekedeteket is, meg a hazugságot is, meg az ítélkezést is, és sorolhatnám. De Jézus feltámadt a halálból, és megbocsátott minden bűnt minden bűnös embernek. Az embert szereti, akkor is, ha homoszexuális. Mellé áll és befogadja őt a saját életébe. Elég bármelyik evangéliumot végigolvasni, hogy ez kiderüljön. Jézus belehalt a homoszexualitás bűnébe is, az ítélkezés bűnébe is, meg az én minden bűnömbe… Az élete árán mutatta meg, mennyire szeret minden homoszexuálist… minden bűnöst… még engem is. Ezért, aki az Ő követője, az az iránta való szeretetből, és a belé vetett bizalomból igyekszik minél inkább igazítani a saját életét Isten tökéletes törvényéhez, miközben elfogadja és szereti bűnös embertársait.

A Bibliában nincsenek kiemelten halálos bűnök. A Biblia fogalmai szerint minden bűn “halálos”, Jézus megváltó műve azonban megoldást, szabadulást hozott mindannyiunknak, akik megváltásra szorulunk – ezért is nevezzük örömhírnek.

Erről rengeteg helyen szól a Biblia, többek között Pál is ír róla a Galatáknak címzett levelében, amelyet most a kontextus kedvéért hosszabban idézek, beszéljen önmagáért:

“Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek. 5Mi ugyanis a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét. 6Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. 7Eddig jól futottatok: ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? 8Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket. 9Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. 10Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni; de aki megzavar titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az. 11Engem pedig, testvéreim, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek? Hiszen akkor megszűnik a kereszt botránya. 12Bárcsak ki is metszetnék magukat, akik lázítanak titeket. 13Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. 14Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” 15Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok: el ne emésszétek egymást! 16Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. 17Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. 18Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. 19A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, 20bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás; 21irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. 22A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 23szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.”
– Galata 5:4-23

Ezt mondja tehát a Biblia a homoszexualitásról, a paráznaságról, a házasságtörésről, a válásról, a hazugságról, a lopásról, az erőszakoskodásról és az ítélkezésről is. Isten nem a bűneink szerint bánik velünk, és a személyünk elfogadását sem attól teszi függővé, hogy mennyire felelünk meg tökéletes mércéjének. Valóban nekünk jó, ha minél inkább az Ő törvényei szerint élünk, mert az felel meg a legjobban testi-lelki jólétünknek. Ha mindent tudnánk  világról, az emberi természetről és önmagunkról, akkor magunktól is azt akarnánk csinálni, amit a teremtőnk mond – de mivel végesek az ismereteink, érdemes volna bizalomból rá hallgatnink. Az érem másik oldala pedig, hogy, még ha egyet is értünk vele, és megpróbáljuk, még akkor sem vagyunk képesek Isten törvényei szerint élni, mert ezer sebből vérzünk. Ezért mindenki vét, ki így, ki úgy. Ő pedig érti a nyomorúságainkat és a szenvedéseinket; tudja, hogy nem szabad jókedvünkből élünk úgy, ahogy élünk, hanem éppen azért, mert nem vagyunk igazán szabadok. A Biblia szerint Jézus az egyetlen, akinek joga van az ember fölött ítélkezni, mert csak ő élt mindenben Isten törvényének megfelelően, és Isten neki adta ezt a jogot. Ő pedig halálával és feltámadásával elhozta számunkra is a valódi szabadságot. És azt is, hogy szeretettek és elfogadottak vagyunk a bűneink ellenére. Aki tehát együttérzés és ölelés helyett ítélkezik és büntet, az se önmagát nem ismeri, se Jézust.

A Biblia és a bibliai erkölcs Jézusról szól. Az összes bűnlista, amit a Bibliában találunk, abban az összefüggésben szerepel, hogy senki nem kivétel, mindenki valaminek a rabja… a bűn minden bibliai emlegetése arra mutat, hogy megváltásra van szükségünk, és Isten erről is gondoskodott. A keresztény szó jelentése: Krisztushoz tartozó, Krisztus követője. Amelyik erkölcstannak nem Jézus Krisztus megváltó műve a központi üzenete, hanem a puszta moralitás, az nem a keresztény erkölcsöt tanítja, hanem Isten nevével visszaélve próbál kontrollálni – miközben félrevezet. És ez nemcsak nem keresztényi, de nem is erkölcsös magatartás.

“Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. 4De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, 5minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt – kegyelemből van üdvösségetek! – 6és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, 7hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. 8Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 9nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. 10Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.”
– Efezus 2:3-10

Kapcsolódó témák: