Miben hasonlít a trinitárius teológia a kálvinizmushoz vagy az arminianizmushoz, és miben tér el tőlük?

« trinitárius teológia Amikor különböző keresztény teológiai nézeteket vetünk össze, akkor Krisztusban testvéreink különböző látásmódjáról beszélünk, akik ugyanazt az Urat szolgálják. Ezért teológiai vitának csak a tisztelet és a nemeslelkűség légkörében szabad folynia; nem férhet hozzá önigazultság, sem ellenségeskedés. A kálvinizmus olyan teológiai irányzat, amely a nagy protestáns reformátor, Jean Calvin (magyarosan Kálvin János, 1509-1564)…

Hogy létezhet gonoszság a világban?

« trinitárius teológia Ha Krisztus az egész világért meghalt, hogy lehet még mindig gonoszság a világban? Isten országának teljessége nem jön el Jézus második eljöveteléig. Ahogy Péter mondta pünkösdi beszédében: “Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek.…

Mit jelent, hogy “Senki sem jöhet énhozzám, ha nem vonzza őt az Atya?”

Jézus arról beszél, hogy hogy amit tesz, azzal az Atya munkáját végzi. Az idézet háttere:
a zsidó vallási vezetők (farizeusok) Jézus botrányosan hangzó önkijelentését akarták megcáfolni: Istennek vallotta magát. Jézus itt arról beszél, hogy az emberek nem hinnének benne, ha ezt Isten nem tenné lehetővé számukra. Nem korlátozza azok számát, akiket Hozzá vonz az Atya; egyszerűen rámutat, hogy amit tesz, azzal az Atya munkáját végzi.

Mi értelme van hirdetni az evangéliumot?

« trinitárius teológia Mi a helyzet a keresztény misszióval, a “nagy küldetéssel”? Ha Isten mindenkinek megbocsátott, és Jézuson keresztül mindenkit a gyermekévé fogad? Miért hirdetjük az evangéliumot a világban, és miért teszünk másokat Jézus tanítványaivá? Életünk minden részének az az alapja, hogy Krisztus emberré lett és befogadott bennünket a saját életébe, tehát azonosult velünk –…

Mindenki üdvözül?

A Biblia tanítása szerint nincs üdvösség másban Jézus Krisztuson kívül. Isten nem kényszerít senkit erőszakkal arra, hogy személyesen is elfogadja a kibékült kapcsolatot Istennel. Azt remélni azonban, hogy végül minden ember megtér Krisztushoz, nem univerzalizmus – cselekvő reménység az imádság és az örömhír hirdetése.

De nemcsak attól a pillanattól kezdve lesz valaki Isten gyermeke, amikor hinni kezd?

« trinitárius teológia “Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.” – János 1:12-13 Már láttuk a Szentírásban, hogy Isten bevont mindenkit Jézus bennünket helyettesítő emberi mivoltába. Amikor Jézus meghalt, mi is meghaltunk vele…

Mi a szoros kapu és a keskeny út?

« trinitárius teológia Jézus mondta: “Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.” – Máté 7:13-14 Jézus erről…

Mi az örök kárhozat és pusztulás?

Nem az ember egyéni, személyes választása hozza létre, ezért az egyéni elutasítás nem is szűnteti meg Krisztus értük elvégzett megváltó művét. Ádámban mindenki elveszett, Krisztusban pedig Isten mindenkit visszafogadott és bevont a szeretetébe. Saját hozzáállásunk azt határozza meg, hogy elfogadjuk-e Isten szeretetét…

Jézus miért mondta, hogy nem a világért imádkozik?

« trinitárius teológia Ha a világ tényleg kibékült (nem ellenséges) viszonyban van Istennel, miért mondja Jézus, hogy nem a világért imádkozik? Jézus imádság közben mondta: “Én őértük [a tanítványokért] könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid.” – János 17:9 Pusztán azért, mert Jézus egy alkalommal azt mondta, hogy nem…

Miért fontos a megtérés és a hit?

« trinitárius teológia Ha mindenki már kibékült (nem ellenséges) viszonyban van Istennel Krisztusban, miért hangsúlyozza a Biblia olyan gyakran a megtérés és a hit fontosságát? Az Újszövetségben néha bűnbánatként, máskor megtérésként fordított görög metanoia gondolkodásbeli fordulatot jelent. A Szentlélek minden embert radikális gondolkodásbeli fordulatra hív és tesz képessé: elfordulásra az egocentrikus önközpontúságtól, és odafordulásra Istenhez,…

Nincs tehát különbség a hívő és a nem hívő ember között?

« trinitárius teológia De igen, van különbség. Jézus személye és megváltó műve miatt az Atya minden embert – hívőt és nem hívőt egyaránt – kész befogadni a saját életébe Jézusban. Ebből az következik, hogy minden ember lehet kibékült (nem ellenséges) viszonyban Istennel; Ő mindenkit saját örökbefogadott és gyöngéden szeretett gyermekének tekint. Jézusban és az Ő…

Mi a helyzet az ember szabad akaratával?

« trinitárius teológia Ha Jézus Krisztus élete, hite és engedelmessége vált meg bennünket, mi a mi szerepünk az egészben? Mielőtt rátérnénk az ember válaszának jelentőségére, elevenítsük fel újra a következő igei igazságokat: Jézus megtestesülése – az emberiséggel való egyesülése – révén Isten szándéka felől nézve minden emberre vonatkozik, hogy