Ember, Isten, Kapcsolat

Mi után sóvárgunk? Valami után, ami össze tudna kapcsolni létünk és emberségünk gyökereivel.
Mire vágyunk? Valamire, ami össze tudná kötni létezésünk titkát a nagyobb valósággal.
Mit keresünk? Valamit, ami épségben meg tudná őrizni a gyerekeink lelkét, és ami összetört szívünk darabjait is összeforrasztaná.

Miben hasonlít a trinitárius teológia a kálvinizmushoz vagy az arminianizmushoz, és miben tér el tőlük?

« trinitárius teológia Amikor különböző keresztény teológiai nézeteket vetünk össze, akkor Krisztusban testvéreink különböző látásmódjáról beszélünk, akik ugyanazt az Urat szolgálják. Ezért teológiai vitának csak a tisztelet és a nemeslelkűség légkörében szabad folynia; nem férhet hozzá önigazultság, sem ellenségeskedés. A kálvinizmus olyan teológiai irányzat, amely a nagy protestáns reformátor, Jean Calvin (magyarosan Kálvin János, 1509-1564)…

Mi a helyzet az ember szabad akaratával?

« trinitárius teológia Ha Jézus Krisztus élete, hite és engedelmessége vált meg bennünket, mi a mi szerepünk az egészben? Mielőtt rátérnénk az ember válaszának jelentőségére, elevenítsük fel újra a következő igei igazságokat: Jézus megtestesülése – az emberiséggel való egyesülése – révén Isten szándéka felől nézve minden emberre vonatkozik, hogy

Ki vagy, Uram?

« trinitárius teológia – Ki vagy, Uram? – kérdezte a gyötrődő Pál a Damaszkuszi Úton, ahol a feltámadott Jézussal találkozott (ApCsel 9:5). Hátralévő életét pedig e kérdés megválaszolásával töltötte – mindenkinek elmondta a választ, aki meghallgatta. A válasz, amelyet a Szentírás kijelent nekünk, az evangélium központi üzenete,

A trinitárius teológia történelmi gyökerei

« trinitárius teológia A 20. század a trinitárius teológiát legnagyobbrészt Karl Barth és tanítványai, elsősorban Thomas F. Torrance és testvére, James B. Torrance munkásságának köszönhetően fedezte fel újra. E teológia ugyanakkor egyidős a keresztény egyházzal. Az ókeresztény tanítás a trinitárius teológiára épült. Erről tanúskodik az Apostoli Hitvallás, a Níceai–Konstantinápolyi Egyetemes Keresztény Hitvallás (Kr.u. 381.), és…

Kapcsolat-központú teológia

« trinitárius teológia Mivel Krisztus-központú, a trinitárius teológia Isten társas természetére, és a kapcsolatok fontosságára fekteti a hangsúlyt. Jézus Krisztus, Isten egyszülött Fia emberi testben emberi életet élt, velünk azonosult azért, hogy helyettünk megbéküljön az Atyával, és az Atya előtt saját testvéreiként képviseljen bennünket (ld. János 1:14; Efezus 1:9-10, 20-23). Jézus Krisztus megváltó műve (helyettünk…

Krisztus-központú teológia

« trinitárius teológia Trinitárius teológia elsősorban Krisztus-központú. Thomas F. Torrance (a 20. század egyik vezető trinitárius teológusa) mondta: “Kizárólag Jézus az Isten beszéde (Igéje) az emberiség számára, és kizárólag Jézus az emberiség beszéde az Atya számára. Ezért még a Szentírás fölött is Krisztus az Úr.” Jézus úgy nyilatkozott a zsidó vallási vezetők előtt, hogy Ő…

Trinitológia

Fogalmak szótára » szócikk: trinitológia Trinitológia = háromságtan: az egy Isten három személyben való létezését megfogalmazó, a Szentháromsággal foglalkozó bibliai tanítás. A teológiai tudományok egyik témaköre.